Statut klubu

Statut klubu MKK Basket Koszalin

POBIERZ

jak-otworzyc-plik-pdf1

STATUT
Stowarzyszenia Młodzieżowego Klubu Koszykówki BASKET KOSZALIN

ROZDZIAŁ I
Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny.
§ 1
Młodzieżowy Klub Koszykówki BASKET KOSZALIN zwany dalej MKK Basket Koszalin jest
zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym dla krzewienia kultury fizycznej poprzez koszykówkę.
§ 2
1. Siedzibą stowarzyszenia jest miasto Koszalin.
2. Terenem działania jest obszar Unii Europejskiej.
3. W przypadku, gdy wymaga tego realizacja celów statutowych, MKK Basket Koszalin może
prowadzić działalność także poza granicami kraju, zgodnie z obowiązującym porządkiem
prawnym.
§ 3
1. MKK Basket Koszalin działa zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej, ustawą – Prawo
o stowarzyszeniach, własnym statutem i porządkiem prawnym Rzeczypospolitej Polskiej.
2. MKK Basket Koszalin współpracuje ze szkołami i innymi organizacjami działającymi na
rzecz rozwoju kultury fizycznej.
§ 4
1. MKK Basket Koszalin jest stowarzyszeniem kultury fizycznej, działającym na podstawie
ustawy z dnia 25.06.2010r. o sporcie i podlega ewidencji Urzędu Miasta Koszalin i z tego
tytułu posiada osobowość prawną.
2. MKK Basket Koszalin jest założony na czas nieograniczony.
3. MKK Basket Koszalin nie prowadzi działalności gospodarczej.
§ 5
1. MKK Basket Koszalin opiera swoja działalność na pracy społecznej swoich członków.
2. Do realizacji określonych celów statutowych MKK Basket Koszalin może zatrudniać
pracowników.
3. MKK Basket Koszalin może być członkiem okręgowych i ogólnopolskich związków,
stowarzyszeń i innych organizacji.
§ 6
MKK Basket Koszalin używa pieczęci, oznak i barw organizacyjnych z zachowaniem
obowiązujących w tym zakresie przepisów.
ROZDZIAŁ II
Cele i środki działania
§ 7
Celem MKK Basket Koszalin jest:
1. Szkolenie dzieci i młodzieży w koszykówce, udział w systemie rozgrywek
promocja miasta Koszalin poprzez koszykówkę.
2. Uczestniczenie w różnych przejawach i formach życia sportowego organizowanych na
obszarze działania MKK Basket Koszalin.
3. Programowanie i organizowanie działalności sportowej ze szczególnym
uwzględnieniem dyscypliny sportowej — koszykówka.
4. Organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa sportowego w koszykówce oraz
cyklicznych rozgrywek koszykówki.
5. Kształtowanie pozytywnych wzorców osobowości o wysokich wartościach
moralnych.
§ 8
MKK Basket Koszalin realizuje swoje cele przez:
1. Tworzenie warunków do podnoszenia sprawności fizycznej dzieci i młodzieży,
organizowanie szkolenia, treningów, obozów i zawodów.
2. Gromadzenie środków materialnych i gospodarowanie nimi zgodnie z potrzebami MKK
Basket Koszalin,
3. Prowadzenie działalności promocyjnej i informacyjnej.
4. MKK Basket Koszalin realizuje swoje zadania statutowe we współdziałaniu z dyrektorami
szkół, klubami sportowymi, władzami samorządowymi i sportowymi.
ROZDZIAŁ III
Członkowie ich prawa i obowiązki
§ 9
Członkowie MKK Basket Koszalin dzielą się na:
1. zwyczajnych,
2. honorowych,
3. wspierających.
§ 10
1. Członkiem zwyczajnym MKK Basket Koszalin może być każdy obywatel Rzeczypospolitej
Polskiej posiadający pełną zdolność do czynności prawnych
2. Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności
prawnych, mogą należeć do MKK Basket Koszalin i korzystać z czynnego i biernego prawa
wyborczego, z tym że w składzie zarządu MKK Basket Koszalin większość muszą stanowić
osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.
3. Małoletni poniżej 16 roku życia mogą, za zgodą przedstawicieli ustawowych, należeć do
MKK Basket Koszalin według zasad określonych w ich statutach, bez prawa udziału
w głosowaniu na walnych zebraniach członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego
prawa wyborczego do władz stowarzyszenia.
4. Członkiem zwyczajnym zostaje osoba, która:
a. złoży do Zarządu MKK Basket Koszalin pisemną deklarację,
b. zostanie przyjęta w poczet członków przez Zarząd MKK Basket Koszalin.
§ 11
Członek zwyczajny ma prawo:
1. uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków z biernym i czynnym prawem wyborczym
z ograniczeniami określonymi w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy – Prawo o stowarzyszeniach,
2. wysuwać postulaty i wnioski do władz Klubu,
3. korzystać z urządzeń MKK Basket Koszalin i jego sprzętu w granicach obowiązujących
regulaminów i uchwał Zarządu,
4. reprezentować barwy MKK Basket Koszalin w imprezach sportowych.
§ 12
Do obowiązków członków zwyczajnych MKK Basket Koszalin należy:
1. branie czynnego udziału w pracach MKK Basket Koszalin,
2. przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz MKK Basket Koszalin,
3. opłacanie regularne składek członkowskich,
4. godne reprezentowanie MKK Basket Koszalin.
§ 13
Tytuł członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu MKK Basket
Koszalin osobom fizycznym szczególnie zasłużonym dla rozwoju MKK Basket Koszalin.
§ 14
Członkowie honorowi posiadają wszystkie prawa i obowiązki członków zwyczajnych za
wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego oraz bieżącego opłacania składek
członkowskich.
§ 15
Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która zadeklaruje pomoc finansową,
lub rzeczową na rzecz MKK Basket Koszalin, złoży pisemną deklarację i zostanie przyjęta przez
Zarząd MKK Basket Koszalin.
§ 16
Do obowiązków członków wspierających należy:
1. terminowe wywiązywanie się z zadeklarowanych świadczeń,
2. przestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz MKK Basket Koszalin.
§ 17
Członkowie wspierający posiadają wszystkie prawa członków zwyczajnych za wyjątkiem czynnego
i biernego prawa wyborczego.
§ 18
Członkostwo w MKK Basket Koszalin ustaje na skutek:
1. wystąpienia zgłoszonego do Zarządu MKK Basket Koszalin na piśmie,
2. rozwiązania MKK Basket Koszalin,
3. śmierci członka zwyczajnego oraz utraty osobowości prawnej przez członków wspierających,
4. wykluczenia na podstawie prawomocnej uchwały Zarządu w przypadku naruszenia
postanowień niniejszego statutu.
§ 19
Od uchwały o wykluczeniu lub zawieszeniu w prawach członkowskich przysługuje prawo
odwołania się do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty otrzymania decyzji.

ROZDZIAŁ IV
Władze Klubu
§ 20
1. Władzami MKK Basket Koszalin są:
a. Walne Zebranie Członków,
b. Zarząd
c. Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja władz MKK Basket Koszalin trwa 4 lata a ich wybór odbywa się w głosowaniu
tajnym lub jawnym w zależności od uchwały Walnego Zebrania Członków.
Walne Zebranie
§ 21
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą MKK Basket Koszalin.
2. Termin, miejsce i porządek obrad Walnego Zebrania Członków powinien być podany do
wiadomości wszystkim członkom przez Zarząd nie później niżna 14 dni przed datą zebrania.
3. Walne Zebranie Członków sprawozdawcze odbywa się co roku, a sprawozdawczo-wyborcze
co 4 lata.
4. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykła większością głosów o ile
postanowienia statutu nie stanowią inaczej.
5. Walne Zebranie Członków jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności powyżej
50% członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę
obecnych, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.
§ 22
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może być zwoływane na podstawie:
a. uchwały Zarządu,
b. wniosku Komisji Rewizyjnej,
c. wniosku co najmniej 1/3 członków MKK Basket Koszalin.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd MKK Basket
Koszalin w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty uchwały lub wniosku i obraduje nad
sprawami dla których zostało zwołane.
§ 23
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1) uchwalanie statutu i jego zmian oraz podejmowanie uchwały o rozwiązaniu MKK Basket
Koszalin,
2) uchwalanie programów sportowej, organizacyjnej i finansowej działalności MKK Basket
Koszalin,
3) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
4) rozpatrywanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu
Zarządowi,
5) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
6) rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Członków.
Zarząd Klubu
§ 24
1. Zarząd Klubu składa się z 3 -7 członków wybranych na Walnym Zebraniu Członków.
2. Zarząd Klubu na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera w głosowaniu jawnym prezesa, do
dwóch wiceprezesów i skarbnika.
3. Zarząd Klubu ma prawo dokooptować członków Zarządu w miejsce tych, którzy ustąpili
w czasie trwania kadencji. Liczba członków dokooptowanych nie może przekraczać 1/3
ogólnej liczby członków pochodzących z wyboru.
§ 25
1. Posiedzenia Zarządu MKK Basket Koszalin odbywają się w miarę potrzeb lecz nie rzadziej
niż raz na pół roku.
2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków
Zarządu MKK Basket Koszalin w tym prezesa lub osoby przez niego upoważnionej.
3. Przy remisowym wyniku głosowania decydującym jest głos prezesa Zarządu.
§ 26
Do kompetencji Zarządu MKK Basket Koszalin należy:
a. reprezentowanie MKK Basket Koszalin na zewnątrz,
b. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
c. bieżące kierowanie całokształtem działalności MKK Basket Koszalin,
d. przyjmowanie i skreślanie, nagradzanie i karanie członków,
e. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
f. ustalanie wysokości składki członkowskiej i innych opłat na rzecz MKK Basket Koszalin,
g. zarządzanie funduszami i majątkami MKK Basket Koszalin w granicach udzielonych
uprawnień,
h. powoływanie sekcji sportowych i okresowa ocena ich działalności,
§ 27
1. Do realizacji swych podstawowych zadań Zarząd MKK Basket Koszalin powołuje sekcje
w poszczególnych kategoriach wiekowych zawodników.
2. Zadaniem sekcji jest realizowanie wszystkich celów MKK Basket Koszalin.
3. Szczegółowy zakres obowiązków trenerów i instruktorów zatrudnionych w MKK Basket
Koszalin zawiera Regulamin pracy trenera opracowany przez Zarząd.
Komisja Rewizyjna
§ 28
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków w tym przewodniczącego.
2. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
a. przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności MKK
Basket Koszalin,
b. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z kontroli i żądanie wyjaśnień
oraz usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości,
c. składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu i stawianie wniosku w sprawie udzielania
absolutorium ustępującemu Zarządowi.
3.Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji
Rewizyjnej ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
ROZDZIAŁ V
Majątek Klubu
§ 29
1. Majątek MKK Basket Koszalin, powstaje:
a. ze składek członkowskich,
b. darowizn, spadków, zapisów,
c. dotacji i ofiarności publicznej
d. innych wpływów i dochodów.
e. z działalności odpłatnej.
2. MKK Basket Koszalin prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje
Zarząd.
4. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli
w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu
działających łącznie w tym prezesa.
5. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych
w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji
celów statutowych.

ROZDZIAŁ VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Klubu i ustalenia ogólne.
§ 31
1. Zmiana Statutu może nastąpić na mocy uchwały przyjętej większością2/3 głosów Walnego
Zebrania Członków przy obecności 1/2 uprawnionych do głosowania.
2. Zmiana Statutu wymaga zgłoszenia organowi rejestracyjnemu.
§ 32
1. Rozwiązanie MKK Basket Koszalin następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania
Członków przyjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 liczby
uprawnionych do głosowania.
2. Likwidatorami MKK Basket Koszalin są członkowie Zarządu lub komisja likwidacyjna
wybrana na Walnym Zebraniu Członków.
3. Majątek zlikwidowanego Klubu przeznacza się na cel określony w uchwale Walnego
Zebrania Członków o likwidacji MKK Basket Koszalin.
4. Koszty likwidacji pokrywa się z majątku likwidowanego MKK Basket Koszalin.
5. Po zakończeniu likwidacji MKK Basket Koszalin, likwidator występuje do organu
rejestracyjnego z wnioskiem o wykreślenie MKK Basket Koszalin z ewidencji.
§ 33
1. W sprawach nie ujętych powyższym statutem mają zastosowanie przepisy prawa
obowiązujące na terenie RP